Câu đố chân gì:

Bến gì trăm kinh ngàn thương
Tự hào tiễn Bác xuất dương thủa nào?