Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Quan gì văn võ song toàn
Bảy mươi tuổi phải đi sang sứ người
Lúc về mang đỗ, ngô theo
Nhà Minh kính nể phong vèo Trạng nguyên?