Câu đố về thức ăn:

Hình tựa mặt trăng
Trắng mịn trắng màng
Mùi thơm trẻ nhỏ
Ăn vào béo sao?