Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào rừng núi mịt mùng
Tàu Tây một thuở chìm dòng nước sâu?

Đố là sông gì?