Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Cũng gọi là hạt 

Không cầm được đâu 

Làm nến đo sâu 

Làm nên hồ rộng?