Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả mọc bốn bên
Xanh trên chín dưới
Cứ nghe tên gọi
Chẳng thiếu chẳng thừa.
(Là quả gì?)