Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Vốn xưa ở đất sinh ra
Mà ai cũng gọi tôi là con quan.
Dốc lòng việc nước lo toan
Đây với phó mặc thế gian ít nhiều.
(Là cái gì?)