Câu đố về thực vật:

Quả gì ngủ ở trên cành
Hễ vừa mở mắt người giành hai ngay
Là quả gì?