Câu đố về quả:

Quả chua mà chẳng hề ngoa
Tên nghe xấu xí, nhưng ai cũng thèm?