Đố ai:

Đức tài rực sáng sao Khuê
Bút là gươm sắc phò Lê cứu đời
Lấy dân làm đạo, làm vui
Hùng văn thủa ấy đất trời còn vang?