Ông sảo ông sao

Ông vào cửa sổ

Ông ở với tôi

Ông ngồi lên chiếu

Tôi biếu củ khoai

Ông nhai nhóp nhép

Cái tôm cái tép

Ông ghép với rau

Ăn mau chóng lớn

Ông ngồi dậy

Ông về trời.