Nu na nu nống

Ao rộng nước trong

Sao không rửa cẳng

Cho trắng, cho xinh

Để kinh để tởm

Để gớm, để ghê

Đi về làm chó

Nu na nu nống...