Ếch tài, ếch giỏi

Ếch nói, ếch cười

Hễ anh nào lười

Phải về giải bét

Anh nào nhảy đẹp

Anh nào nhảy cao

Nhảy qua hàng rào

Chiến ngay giải nhất.