Ông Dacaria được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng :
Chúc tụng Đức Chúa là ai, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người ?