Mình thì một tất,
Da trắng như ngà,
Đội mũ hồng hoa,
Chân đi có một.