Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Năm xưa Nguyễn Trãi về đây
Cùng Đức Lê Lợi dụng cờ dấy binh
Đánh cho tan tác giặc Minh
Mười năm kháng chiến, núi này ẩn thân?