Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Cất gì cá nhảy bung xung
Người cất gom lưới, vui mừng trúng to?