Câu đố về thức ăn:

ỏ xanh lại đóng đố xanh
Xung quanh trồng hành giữa thả lợn vô?