Câu đố về đồ vật:

Là bánh sao chẳng chịu ăn
Tháng ngày qua lại, đem lăn mặt đường?