Câu đố tổng hợp:

Tôi thường dùng để đựng
Làm bằng giấy bằng gai
Thêm sắc, thành ác thú
Hoặc thông tin trong ngoài
Nếu không may bị ngã
Là lúc trời ra tay
Rồi đến khi đeo nặng
Can đảm chẳng nhường ai
Là gì?