Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Đầu voi phất ngọn cờ vàng
Đạp luồng sóng dữ đánh tan giặc Ngô?