Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Không gốc nhưng có ngọn 

Da dẻ đỏ hồng hồng

Thích ăn than, ăn củi?