Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi nào có một gọi ba
Ở trong đất lại bảo là ngoài khơi?