Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có cửa Ngọ Môn
Có Thái Hòa điện, có sân Đại Triều
Có Hưng, Thế, Triệu miếu Đường
Có bao lăng tẩm, hài hòa cảnh quan.