Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào thành đắp công phu
Nỏ quý bắn giặc chết như lá rừng?