Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì thú có hai ngà
Dáng cao lừng lững có hành có tai?