Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì ở Cửu Chân xưa
Đuổi quân xâm lược Triệu Nương phất cờ?