Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì dâng đất, dâng thành
Sơn Tinh trấn giữ hạ chàng Thủy Tinh