Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Nhị Vương khởi nghĩa Mê Linh
Đánh tan Đông Hán rạng danh ngôi Bà?