Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì chín chín ngọn cao
Hơn trăm ngôi chùa cảnh tạo cổ xưa?