Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì chân dựng cung vàng
Vua Quang Trung gọi “Phượng Hoàng Trung Đô”?