Đố ai:

Vua gì thảo chiếu dời đô
Chọn Thăng Long đất hội tô giống nòi?