Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có ngọn núi Tùng
Có Bà Triệu Ấu phất cờ đánh Ngô?