Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai nhà sử học nước ta
“Đại Việt sử ký toàn thư” góp phần?