Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Nguyễn Hoàng giong ruổi vào Nam
Lời thần vương nữ báo mơ rành rành
“Nhang tàn thì dựng kinh đô”
Lập chùa ghi khắc lời gây cơ đồ?