Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ta thà ma đất nước Nam
Hơn vương đất Bắc bó thân qui hàng?