Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Người gọi chị, kẻ gọi ông 

Đêm đêm mới dám ra trong mọi người?