Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Người ta tay xách, tay bồng
Em đây không xách, không bằng núi chi?