Câu đố về động vật:

Áo giáp mà vác gươm đao
Tìm mãi chẳng thấy phải đào mới ra
Là con gì?