Câu đố về đồ vật:

Đói ăn điện chẳng ngơi tay
Thân tròn, mình trắng, đêm ai cũng dùng?