Câu đố về quả:

Quả gì hạnh phúc muôn nhà
Nào khi tết đến, nào mừng xuân sang?