Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Được phong thái phó Bình Chương
Quân quốc trọng sự, tước vương người tài
Giữ tròn liêm chính, trung kiên
Đánh Đông, dẹp Bắc, Tống tan tơi bời?