Câu đố về thức ăn:

Ngọt ngào năm múi, năm khe
Khác gì sao lạc cõi tiên xuống trần?