Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Chẳng già mà cũng bạc đầu 

Ra sức đuổi nhau chạy vào bãi cát?