Câu đố về thức ăn:

Tay ông cai dài, ông cai khoanh?