Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Nghề gì quanh quẩn trong rừng
Chăm lo dạy dỗ ngày ngày tượng ta?