Câu đố về đồ vật:

Ngọn gì chót vót bể khơi
Không lá không cành, chỉ lối người đi?