Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ngộ Không hái trái thiên đình
Bị phạt xuống đất làm người trần gian?