Câu đố về đồ vật:

Nghe tiếng nhưng chẳng thấy người
Người xa cũng thích, người gần cũng ưa?