Đố ai:

Nghe theo tiếng gọi Cần Vương
Dựng cờ khởi nghĩa viết chương sử hồng
Hương Khê non nước một vùng
Vụ Quang chiến tích anh hùng còn đây?